×

Dela "Integritetspolicy"


Integritetspolicy

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna registerbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

Senast uppdaterad: 15.02.2022

1. Registrator

yri.fi / LLS Data Ab Oy,  FO-nummer 1993086-5

Adress: Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors, Finland

Telefon: +358451252500

E-post: support@llsdata.fi

Dataskyddsansvarig: Håkan Lövdahl

2. De registrerade

I våra register finns följande:
• Potentiella kunder
• Kunder

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för att hålla registret:
• Personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen
• Personuppgifter behandlas på grundval av samtycke

Personuppgifternas och registrets användningsändamål
Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande:
• hantering av kundrelationer
• marknadsföring av våra tjänster
• den registrerades användning av våra tjänster

4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter
• Namn
• Adress
• E-post
• Telefonnummer
• Eventuellt en profil-bild

Kundinformation
• information om köpta produkter / tjänster

5. Den registerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen support@llsdata.fi

Kontrollrätt
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information
Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt
Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering
Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke
Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten
I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras.

Rätt att överklaga
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter:

https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Kundinformation fås i regel från:

  • kunden själv när kundförhållandet skapas
  • kunden själv via ett nätformulär
  • Kauppalehtis informationstjänst
  • Patent- och registerstyrelsens offentliga data

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför företaget. För användning av tjänster som vi tillhandahåller med hjälp av tredje-part krävs att uppgifter lämnas ut, exempelvis sändning av nätfakturor och liknande.

8. Behandlingens varaktigthet

Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen består. I fall där lagstiftningen kräver det sparas personuppgifterna den tid som lagen kräver.

9. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Om cookies på denna webbplats

Vi och våra partners använder teknologi såsom cookies på vår webbplats för att skapa personligt innehåll och annonser, tillhandahålla sociala media och för att analysera trafiken till vår webbsida. Klicka nedan för att ge din tillåtelse för användning av denna teknologi över webben. Ditt medgivande är i kraft 30 dagar.